ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “۱/۲ ضخامت ۲٫۶ MM وزن ۶٫۷ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠٠١ ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ اهوازی سایز “۱/۲ ضخامت ۲٫۷۸ MM وزن ۷٫۶ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠٠٢ ٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “۳/۴ ضخامت ۲٫۶ MM وزن ۱۰ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠٠٣ ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ اهوازی سایز “۳/۴ ضخامت ۲٫۸۷ MM وزن ۱۰٫۲ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠٠٤ ٤٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “۱ ضخامت ۳ MM وزن ۱۳ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠٠٥ ٥٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ اهوازی سایز “۱ ضخامت ۳٫۳۸ MM وزن ۱۵ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠٠٦ ٦٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “۱/۴ ۱ ضخامت ۳ MM وزن ۱۸ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠٠٧ ٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ اهوازی سایز “۱/۴ ۱ ضخامت ۳٫۵۶ MM وزن ۱۹ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠٠٨ ٨٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “۱/۲ ۱ ضخامت ۳٫۲ MM وزن ۲۲ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠٠٩ ٨٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ اهوازی سایز “۱/۲ ۱ ضخامت ۳٫۶۸ MM وزن ۲۴ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠١٠ ٩٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “۲ ضخامت ۳٫۵ MM وزن ۳۳ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠١١ ١,٠٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ اهوازی سایز “۲ ضخامت ۳٫۹ MM وزن ۳۴ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠١٢ ١,٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “۱/۲ ۲ ضخامت ۴ MM وزن ۳۷ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠١٣ ١,٧٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ اهوازی سایز “۱/۲ ۲ ضخامت ۵٫۱۶ MM وزن ۵۱ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠١٤ ٢,٤٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “۳ ضخامت ۴ MM وزن ۴۶ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠١٥ ٢,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ اهوازی سایز “۳ ضخامت ۵٫۵ MM وزن ۶۹ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠١٦ ٢,٩٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “۴ ضخامت ۴ MM وزن ۶۷ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠١٧ ٢,٨٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ اهوازی سایز “۴ ضخامت ۶ MM وزن ۱۰۰ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠١٨ ٤,١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “۵ ضخامت ۵ MM وزن ۱۰۰ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠١٩ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ اهوازی سایز “۵ ضخامت ۶٫۵ MM وزن ۱۳۰ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠٢٠ ٥,١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “۶ ضخامت ۶ MM وزن ۱۴۵ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠٢١ ٥,٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ اهوازی سایز “۶ ضخامت ۷٫۱ MM وزن ۱۶۸ کیلوگرم شاخه (6متری) AM٣٨٠٠٢٢ ٦,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۷. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است