فیلتر بر اساس

ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۲۰ متر AZ١٠٠٠٨ ٢٣,٧٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۲۵ متر AZ١٠٠١٠ ٣٧,٣١٠
 • ١٨%
۰ ۰
٣ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۳۲ متر AZ١٠٠١٢ ٧٢,٠٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
٤ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۴۰ متر AZ١٠٠١٤ ١٢٣,٤٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٥ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۵۰ متر AZ١٠٠١٦ ١٩٩,٨٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٦ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۶۳ متر AZ١٠٠١٨ ٣٢,٠٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
٧ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۷۵ متر AZ١٠٠٢٠ ٤٦٢,٩٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
٨ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۹۰ متر AZ١٠٠٢٢ ٦٧٢,٨٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
٩ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۱۱۰ متر AZ١٠٠٢٤ ١,٠١٨,٤٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٠ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۱۲۵ متر AZ١٠٠٢٦ ١,٣٤٥,١٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
١١ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۲۰ متر AZ١٠١٠٨ ٤٩,٣٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٢ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۲۵ متر AZ١٠١١٠ ٦٩,٦٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٣ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۳۲ متر AZ١٠١١٢ ١٢٨,٣٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٤ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۴۰ متر AZ١٠١١٤ ١٨٣,٢٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٥ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۵۰ متر AZ١٠١١٦ ٢٦٩,٧٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٦ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۶۳ متر AZ١٠١١٨ ٤١٣,٢٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٧ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١١٠٠٨ ٣,٢١٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٨ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١١٠١٠ ٤,٦١٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٩ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ١١٠١٢ ٧,٦٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٠ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ١١٠١٤ ١٣,٧٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢١ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۵۰ عدد AZ١١٠١٦ ٢٤,٦١٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٢ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۶۳ عدد AZ١١٠١٨ ٣٩,٩٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٣ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۷۵ عدد AZ١١٠٢٠ ٦٨,٢٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٤ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۹۰ عدد AZ١١٠٢٢ ١١١,٩٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٥ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۱۱۰ عدد AZ١١٠٢٤ ١٧٧,٨٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٦ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۱۲۵ عدد AZ١١٠٢٦ ٢٤٧,٣٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٧ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۰*۲۵ عدد AZ١١١١٢ ٣,٤٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٨ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۳۲ عدد AZ١١١١٤ ٤,٣٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٩ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۳۲ عدد AZ١١١١٦ ٤,٧٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٣٠ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۰*۴۰ عدد AZ١١١١٨ ٧,٧٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
٣١ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۴۰ عدد AZ١١١٢٠ ٨,١١٠
 • ١٨%
۰ ۰
٣٢ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۳۲*۴۰ عدد AZ١١١٢٢ ٩,٩٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
٣٣ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۰*۵۰ عدد AZ١١١٢٤ ١٢,٣٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
٣٤ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۵۰ عدد AZ١١١٢٦ ١٢,٤٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
٣٥ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۳۲*۵۰ عدد AZ١١١٢٨ ١٢,٦٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٣٦ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۴۰*۵۰ عدد AZ١١١٣٠ ١٤,٧٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
٣٧ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۶۳ عدد AZ١١١٣٢ ١٨,٣٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٣٨ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۳۲*۶۳ عدد AZ١١١٣٤ ١٩,٠٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٣٩ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۴۰*۶۳ عدد AZ١١١٣٦ ٢٥,٢١٠
 • ١٨%
۰ ۰
٤٠ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۵۰*۶۳ عدد AZ١١١٣٨ ٢٨,٥٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٤١ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۴۰*۷۵ عدد AZ١١١٤٠ ٥٢,٣٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
٤٢ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۵۰*۷۵ عدد AZ١١١٤٢ ٥٣,٩٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٤٣ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۷۵ عدد AZ١١١٤٤ ٥٨,٤٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٤٤ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۵۰*۹۰ عدد AZ١١١٤٦ ٧٤,٩٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
٤٥ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۹۰ عدد AZ١١١٤٨ ٨٦,٣٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٤٦ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۷۵*۹۰ عدد AZ١١١٥٠ ١٠١,٥٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٤٧ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۱۱۰ عدد AZ١١١٥٢ ١١٢,٧٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٤٨ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۷۵*۱۱۰ عدد AZ١١١٥٤ ١٢٢,٢٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
٤٩ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۹۰*۱۱۰ عدد AZ١١١٥٦ ١٤٣,٦٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٥٠ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۱۱۰*۱۲۵ عدد AZ١١١٥٨ ٣٨١,٧٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
٥١ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٢١٠٨ ٤,٦٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
٥٢ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٢١١٠ ٦,٧٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
٥٣ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ١٢١١٢ ١٢,١٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
٥٤ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ١٢١١٤ ٢٤,٠٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
٥٥ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۵۰ عدد AZ١٢١١٦ ٤٠,٩٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٥٦ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۶۳ عدد AZ١٢١١٨ ٧٣,٦٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٥٧ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۷۵ عدد AZ١٢١٢٠ ١١١,٨٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
٥٨ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۹۰ عدد AZ١٢١٢٢ ٢٠٢,٧١٠
 • ١٨%
۰ ۰
٥٩ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۱۱۰ عدد AZ١٢١٢٤ ٣١٨,٤٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
٦٠ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۱۲۵ عدد AZ١٢١٢٦ ٥٠٤,١٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
٦١ Placeholder زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٢٢٠٨ ٦,٠١٠
 • ١٨%
۰ ۰
٦٢ Placeholder زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٢٢١٠ ٧,٧٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
٦٣ Placeholder زانو ٩٠ درجه تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۰*۲۵ عدد AZ١٢٣١٢ ٨,٧٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
٦٤ Placeholder زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٢٥٠٨ ٤,٩١٠
 • ١٨%
۰ ۰
٦٥ Placeholder زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٢٥١٠ ٧,٣٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٦٦ Placeholder زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ١٢٥١٢ ١٢,٥٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٦٧ Placeholder زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ١٢٥١٤ ٢٤,٤٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
٦٨ Placeholder زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۵۰ عدد AZ١٢٥١٦ ٤١,١١٠
 • ١٨%
۰ ۰
٦٩ Placeholder زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۶۳ عدد AZ١٢٥١٨ ٥٠,٣٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
٧٠ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٣١٠٨ ٥,٨٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٧١ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٣١١٠ ٨,٠٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٧٢ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ١٣١١٢ ١٤,٥٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
٧٣ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ١٣١١٤ ٢٨,٨٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
٧٤ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۵۰ عدد AZ١٣١١٦ ٤٧,٣٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٧٥ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۶۳ عدد AZ١٣١١٨ ٨٤,٨٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
٧٦ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۷۵ عدد AZ١٣١٢٠ ١٥٠,٦٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٧٧ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۹۰ عدد AZ١٣١٢٢ ٢٩٠,٥٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٧٨ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۱۱۰ عدد AZ١٣١٢٤ ٤٠١,٥٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
٧٩ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۱۲۵ عدد AZ١٣١٢٦ ٦٠١,١٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٨٠ Placeholder سه راه سه کنج تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٣٢٠٨ ٩,٥٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
٨١ Placeholder سه راه سه کنج تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٣٢١٠ ١١,٤٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٨٢ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۲۰*۲۰ عدد AZ١٣٥٢٠ ٨,٨٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
٨٣ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۲۰*۲۵ عدد AZ١٣٥٢٢ ٨,٢٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
٨٤ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۲۵*۲۰ عدد AZ١٣٥٢٤ ١١,٢٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
٨٥ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۳۲*۲۰*۲۰ عدد AZ١٣٥٣٢ ١٣,٠٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٨٦ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۳۲*۲۰*۳۲ عدد AZ١٣٥٣٤ ١٢,٥٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٨٧ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۳۲*۲۵*۳۲ عدد AZ١٣٥٤٠ ١٤,٤٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
٨٨ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۴۰*۲۰*۴۰ عدد AZ١٣٥٤١ ٢٣,٥١٠
 • ١٨%
۰ ۰
٨٩ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۴۰*۲۵*۴۰ عدد AZ١٣٥٤٢ ٢٤,٤٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٩٠ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۴۰*۳۲*۴۰ عدد AZ١٣٥٤٥ ٢٦,٠٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٩١ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۵۰*۳۲*۵۰ عدد AZ١٣٥٦٥ ٣٨,٦٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٩٢ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۲۵*۶۳ عدد AZ١٣٥٧٢ ٩٣,٩٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
٩٣ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۳۲*۶۳ عدد AZ١٣٥٧٤ ٩٤,٠٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
٩٤ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۴۰*۶۳ عدد AZ١٣٥٧٦ ٩٥,٣٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
٩٥ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۵۰*۶۳ عدد AZ١٣٥٧٨ ٩٧,٨٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
٩٦ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٤١٠٨ ٣,٠٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٩٧ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٤١١٠ ٤,٦٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
٩٨ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ١٤١١٢ ٦,٠٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٩٩ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ١٤١١٤ ١٠,١٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٠٠ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۵۰ عدد AZ١٤١١٦ ١٧,٧١٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٠١ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۶۳ عدد AZ١٤١١٨ ٤١,٤٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٠٢ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۷۵ عدد AZ١٤١٢٠ ٦١,٧٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٠٣ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۹۰ عدد AZ١٤١٢٢ ٨٨,٦٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٠٤ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۱۱۰ عدد AZ١٤١٢٤ ١٥٢,٢٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٠٥ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۱۲۵ عدد AZ١٤١٢٦ ٢٥١,٨٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٠٦ Placeholder لوله خمدار تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٦١٠٨ ١٣,٢٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٠٧ Placeholder لوله خمدار تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٦١١٠ ١٩,٥٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٠٨ Placeholder لوله خمدار تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ١٦١١٢ ٣٣,٣٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٠٩ Placeholder لوله خم دو سر بوشن تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٦٢٠٨ ٢٢,٣٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
١١٠ Placeholder پل بست دار تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٦٥٠٨ ٩,١٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١١١ Placeholder پل بست دار تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٦٥١٠ ١١,٤٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
١١٢ Placeholder چهارراه تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٧١٠٨ ١١,٤٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
١١٣ Placeholder چهارراه تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٧١١٠ ١٤,٨١٠
 • ١٨%
۰ ۰
١١٤ Placeholder زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٠١٠٨ ٣٣,١٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١١٥ Placeholder زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٠١١٠ ٤١,١٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١١٦ Placeholder زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٠١١٢ ٣٧,٤٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
١١٧ Placeholder زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٠٥٠٨ ٥٢,٩٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
١١٨ Placeholder زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢٠٥٠٩ ٧٠,٤٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١١٩ Placeholder زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٠٥١٢ ٧٣,٢٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٢٠ Placeholder بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢١٠٠٨ ٢٩,٥٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٢١ Placeholder بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢١٠١٠ ٤٥,٦٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٢٢ Placeholder بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢١٠١١ ٣٣,٤٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٢٣ Placeholder بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢١٠١٢ ٤٦,٠٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٢٤ Placeholder بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۱*۳۲ عدد AZ٢١٠١٤ ٧٦,٨٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٢٥ Placeholder بوشن یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۴ ۱*۴۰ عدد AZ٢١١١٦ ١٧١,٢٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٢٦ Placeholder بوشن یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲ ۱*۵۰ عدد AZ٢١١١٨ ١٩٤,٣٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٢٧ Placeholder بوشن یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۲*۶۳ عدد AZ٢١١٢٠ ٤٥١,٦٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٢٨ Placeholder بوشن یکسر فلزىتک لایه آذین سایز “۱/۲ ۲*۷۵ عدد AZ٢١١٢٢ ٦٠٢,٦١٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٢٩ Placeholder بوشن یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۳*۹۰ عدد AZ٢١١٢٤ ١,٧٨٨,٠١٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٣٠ Placeholder بوشن یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۴*۱۱۰ عدد AZ٢١١٢٦ ٢,٣٣٥,٦٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٣١ Placeholder مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢١٢٠٨ ٤٤,٥٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٣٢ Placeholder مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢١٢١٠ ٦٩,٢٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٣٣ Placeholder مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢١٢١١ ٤٨,٩٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٣٤ Placeholder مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢١٢١٢ ٦٩,٦٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٣٥ Placeholder مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۱*۳۲ عدد AZ٢١٢١٤ ١٢٠,٥٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٣٦ Placeholder مغزى یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۴ ۱*۴۰ عدد AZ٢١٣١٦ ٢٦٨,٢٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٣٧ Placeholder مغزى یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲ ۱*۵۰ عدد AZ٢١٣١٨ ٣٢٦,٧٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٣٨ Placeholder مغزى یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۲*۶۳ عدد AZ٢١٣٢٠ ٦٣٧,٥٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٣٩ Placeholder زانو یکسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٣٠٠٨ ٣١,٩٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٤٠ Placeholder زانو یکسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢٣٠١٠ ٤٩,٥٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٤١ Placeholder زانو یکسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٣٠١٢ ٣٣,٢٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٤٢ Placeholder زانو یکسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٣٠١٤ ٤٩,٦٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٤٣ Placeholder زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۳۲ عدد AZ٢٣٠١٦ ٥٠,٩٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٤٤ Placeholder زانو یکسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱*۳۲ عدد AZ٢٣٠١٨ ٧٧,٤١٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٤٥ Placeholder زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٣٢٠٨ ٩١,٧٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٤٦ Placeholder زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٣٢١٢ ٩٨,٨٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٤٧ Placeholder زانو یکسر مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٣٥٠٨ ٥٢,٣٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٤٨ Placeholder زانو یکسر مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢٣٥٠٩ ٧٢,٠٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٤٩ Placeholder زانو یکسر مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٣٥١٠ ٧٣,٩٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٥٠ Placeholder زانو یکسر مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٣٥١١ ٦٠,١٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٥١ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٣٥١٤ ١٢٤,١٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٥٢ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٣٥١٥ ١٧٣,٧١٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٥٣ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱*۳۲ عدد AZ٢٣٥١٦ ٢٣٨,٦٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٥٤ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۴ ۱*۴۰ عدد AZ٢٣٥١٨ ٣٦٤,٣٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٥٥ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲ ۱*۵۰ عدد AZ٢٣٥٢٠ ٥٣٤,١٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٥٦ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۲*۶۳ عدد AZ٢٣٥٢٢ ٨١٣,٨٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٥٧ Placeholder مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٤٥٣٠ ٥٢,١٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٥٨ Placeholder مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٤٥٣١ ٦٥,٩٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٥٩ Placeholder مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٤٥٣٢ ٦٩,٢١٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٦٠ Placeholder مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٤٥٣٣ ٨٩,٢٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٦١ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٥٠٠٨ ٣٦,٨٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٦٢ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢٥٠١٠ ٤٨,٧٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٦٣ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٥٠١٢ ٤٠,٥٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٦٤ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٥٠١٤ ٥١,٤٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٦٥ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱*۳۲ عدد AZ٢٥٠١٨ ٨٨,١٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٦٦ Placeholder سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٥٥٠٦ ٥٨,٧٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٦٧ Placeholder سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢٥٥١٠ ٨٦,٨٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٦٨ Placeholder سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٥٥١٢ ٦٤,٨٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٦٩ Placeholder سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٦٠١٠ ٣٧,٢٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٧٠ Placeholder سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٦٠١٤ ٣٩,٤٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٧١ Placeholder سه راه بوشن فلزى دیوارى “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٦٠١٦ ٥٢,٨٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٧٢ Placeholder سه راه مغزى فلزى دیوارى “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٦٥١٠ ٦٦,٨٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٧٣ Placeholder سه راه مغزى فلزى دیوارى “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٦٥١٨ ٧٦,٥٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٧٤ Placeholder فلنچ آذین سایز ۶۳ عدد AZ٣٠٢١٨ ١٠١,٩٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٧٥ Placeholder فلنچ آذین سایز ۷۵ عدد AZ٣٠٢٢٠ ١٠٩,٨٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٧٦ Placeholder فلنچ آذین سایز ۹۰ عدد AZ٣٠٢٢٢ ١٤٩,٣٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٧٧ Placeholder فلنچ آذین سایز ۱۱۰ عدد AZ٣٠٢٢٤ ١٧٢,٢٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٧٨ Placeholder آداپتور فلنچ آذین سایز ۶۳ عدد AZ٣٠٣١٨ ٣٣,٧٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٧٩ Placeholder آداپتور فلنچ آذین سایز ۷۵ عدد AZ٣٠٣٢٠ ٥٢,٢٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٨٠ Placeholder آداپتور فلنچ آذین سایز ۹۰ عدد AZ٣٠٣٢٢ ٨٩,٢٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٨١ Placeholder آداپتور فلنچ آذین سایز ۱۱۰ عدد AZ٣٠٣٢٤ ١٠٤,٢٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٨٢ Placeholder مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٢٠٢ ٢٢,٩٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٨٣ Placeholder مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٢٠٤ ٣٠,٥٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٨٤ Placeholder مهره ماسوره دو طرف جوش سفید تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ٤٠٢٠٦ ٥١,٠٠٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٨٥ Placeholder شیر مغزى برنجى یکپارچه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٣٠٨ ٨٩,٧٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٨٦ Placeholder شیر مغزى برنجى یکپارچه آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٣١٠ ١١١,٦٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٨٧ Placeholder شیر مغزى برنجى یکپارچه آذین سایز ۳۲ عدد AZ٤٠٣١٢ ١٧٨,٧٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٨٨ Placeholder شیر مغزى برنجى یکپارچه آذین سایز ۴۰ عدد AZ٤٠٣١٤ ٢٧٤,١٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٨٩ Placeholder شیرفلکه ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٥٠٩ ٢٠٨,٨٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٩٠ Placeholder شیرفلکه بوشن فلزى ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٥١١ ٢٥٧,٤٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٩١ Placeholder شیرفلکه ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٥١٣ ٢٠٧,٠٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٩٢ Placeholder شیرفلکه کامل تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٨٠٨ ١١٥,٣٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٩٣ Placeholder شیرفلکه کامل تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٨١٠ ١٨٠,٩٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٩٤ Placeholder شیرفلکه کامل تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ٤٠٨١٢ ٢٧٨,٢٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٩٥ Placeholder شیرفلکه کامل تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ٤٠٨١٤ ٢٩٥,٢٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٩٦ Placeholder بالاتنه شیر فلکه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٨٤٨ ٧٧,٣١٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٩٧ Placeholder بالاتنه شیر فلکه آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٨٥٠ ١٢٤,١٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٩٨ Placeholder بالاتنه شیر فلکه آذین سایز ۳۲ عدد AZ٤٠٨٥٢ ١٩٩,٦٢٠
 • ١٨%
۰ ۰
١٩٩ Placeholder بست لوله تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٩٤٠ ١,٤٧٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٠٠ Placeholder بست لوله تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٩٤٢ ١,٦٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٠١ Placeholder بست لوله تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ٤٠٩٤٤ ٢,٧٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٠٢ Placeholder بست لوله تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ٤٠٩٤٦ ٣,٨٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٠٣ Placeholder بست زوج سفید تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٩٦٠ ٢,٣٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٠٤ Placeholder بست زوج سفید آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٩٦٢ ٢,٦١٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٠٥ Placeholder درپوش رزوه دار آذین سایز (۱/۲) ۲۰ عدد AZ٤١١٠٠ ١,٦٤٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٠٦ Placeholder درپوش رزوه دار تک لایه آذین سایز (۳/۴) ۲۵ عدد AZ٤١١٠٢ ٢,٢٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٠٧ Placeholder درپوش رزوه دار تک لایه آذین سایز (۱) ۳۲ عدد AZ٤١١٠٤ ٤,٣٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٠٨ Placeholder درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار آذین سایز (۱/۲) ۲۰ عدد AZ٤١١٢٠ ٢,٨٨٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢٠٩ Placeholder درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار آذین سایز (۳/۴) ۲۵ عدد AZ٤١١٢٢ ٤,٩٦٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢١٠ Placeholder درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار آذین سایز (۱) ۳۲ عدد AZ٤١١٢٤ ٦,٣٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢١١ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز آذین سایز (۱/۲) ۲۰ عدد AZ٤١١٥١ ٣,٢٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢١٢ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز آذین سایز (۳/۴) ۲۵ عدد AZ٤١١٥٢ ٦,٤٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢١٣ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز آذین سایز (۱) ۳۲ عدد AZ٤١١٥٣ ٩,٥١٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢١٤ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند آبى آذین سایز (۱/۲) ۲۰ عدد AZ٤١١٦١ ٣,٢٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢١٥ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند آبى آذین سایز (۳/۴) ۲۵ عدد AZ٤١١٦٢ ٦,٤٣٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢١٦ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند آبى آذین سایز (۱) ۳۲ عدد AZ٤١١٦٣ ٩,٥١٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢١٧ Placeholder شابلون آذین سایز ” ۱/۲ عدد AZ٤١٢٠٨ ٤,٩٩٠
 • ١٨%
۰ ۰
٢١٨ Placeholder شابلون آذین سایز ” ۳/۴ عدد AZ٤١٢١٠ ٤,٤٥٠
 • ١٨%
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۷. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است