فیلتر بر اساس

ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۲۰ متر AZ١٠٠٠٨ ١٩,٢٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۲۵ متر AZ١٠٠١٠ ٣٠,٣٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۳۲ متر AZ١٠٠١٢ ٥٨,٥٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۴۰ متر AZ١٠٠١٤ ٩٨,٤٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۵۰ متر AZ١٠٠١٦ ١٥٩,٤٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۶۳ متر AZ١٠٠١٨ ٢٥٥,٧١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۷۵ متر AZ١٠٠٢٠ ٣٦٩,٣٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۹۰ متر AZ١٠٠٢٢ ٥٣٦,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۱۱۰ متر AZ١٠٠٢٤ ٨١٢,٤٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز ۱۲۵ متر AZ١٠٠٢٦ ١,٠٧٣,٠٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۲۰ متر AZ١٠١٠٨ ٣٨,٣٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۲۵ متر AZ١٠١١٠ ٥٤,٠٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۳۲ متر AZ١٠١١٢ ٩٩,٦٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۴۰ متر AZ١٠١١٤ ١٤٢,٢٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۵۰ متر AZ١٠١١٦ ٢٠٩,٤٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۶۳ متر AZ١٠١١٨ ٣٢٠,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١١٠٠٨ ٢,٤٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١١٠١٠ ٣,٦٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ١١٠١٢ ٦,٠٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ١١٠١٤ ١٠,٩٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۵۰ عدد AZ١١٠١٦ ١٩,٦٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۶۳ عدد AZ١١٠١٨ ٣١,٨٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۷۵ عدد AZ١١٠٢٠ ٥٤,٤٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۹۰ عدد AZ١١٠٢٢ ٨٩,٣١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۱۱۰ عدد AZ١١٠٢٤ ١٤١,٨٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز ۱۲۵ عدد AZ١١٠٢٦ ١٩٧,٣٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۰*۲۵ عدد AZ١١١١٢ ٢,٧٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۳۲ عدد AZ١١١١٤ ٣,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۳۲ عدد AZ١١١١٦ ٣,٧١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۰*۴۰ عدد AZ١١١١٨ ٦,٢٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۴۰ عدد AZ١١١٢٠ ٦,٤١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۳۲*۴۰ عدد AZ١١١٢٢ ٧,٨٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٣ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۰*۵۰ عدد AZ١١١٢٤ ٩,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٤ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۵۰ عدد AZ١١١٢٦ ٩,٩٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٥ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۳۲*۵۰ عدد AZ١١١٢٨ ١٠,٠٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٦ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۴۰*۵۰ عدد AZ١١١٣٠ ١١,٧٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٧ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۶۳ عدد AZ١١١٣٢ ١٤,٦٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٨ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۳۲*۶۳ عدد AZ١١١٣٤ ١٥,١٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٩ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۴۰*۶۳ عدد AZ١١١٣٦ ٢٠,١١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٠ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۵۰*۶۳ عدد AZ١١١٣٨ ٢٢,٧٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤١ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۴۰*۷۵ عدد AZ١١١٤٠ ٤١,٧٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٢ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۵۰*۷۵ عدد AZ١١١٤٢ ٤٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٣ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۷۵ عدد AZ١١١٤٤ ٤٦,٦٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٤ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۵۰*۹۰ عدد AZ١١١٤٦ ٥٩,٨١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٥ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۹۰ عدد AZ١١١٤٨ ٦٨,٨٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٦ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۷۵*۹۰ عدد AZ١١١٥٠ ٨٠,٩٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٧ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۱۱۰ عدد AZ١١١٥٢ ٨٩,٩١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٨ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۷۵*۱۱۰ عدد AZ١١١٥٤ ٩٧,٥٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٩ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۹۰*۱۱۰ عدد AZ١١١٥٦ ١١٤,٦٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٠ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز ۱۱۰*۱۲۵ عدد AZ١١١٥٨ ٣,٠٤٥,٧٠١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥١ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٢١٠٨ ٣,٧٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٢ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٢١١٠ ٥,٤١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٣ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ١٢١١٢ ٩,٧٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٤ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ١٢١١٤ ١٩,٢١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٥ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۵۰ عدد AZ١٢١١٦ ٣٢,٦٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٦ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۶۳ عدد AZ١٢١١٨ ٥٨,٧٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٧ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۷۵ عدد AZ١٢١٢٠ ٨٩,٢٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٨ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۹۰ عدد AZ١٢١٢٢ ١٦١,٧٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٩ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۱۱۰ عدد AZ١٢١٢٤ ٢٥٤,٠٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٠ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز ۱۲۵ عدد AZ١٢١٢٦ ٤٠٢,١٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦١ Placeholder زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٢٢٠٨ ٤,٧٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٢ Placeholder زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٢٢١٠ ٦,٢٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٣ Placeholder زانو ٩٠ درجه تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۰*۲۵ عدد AZ١٢٣١٢ ٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٤ Placeholder زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٢٥٠٨ ٣,٩٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٥ Placeholder زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٢٥١٠ ٥,٨٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٦ Placeholder زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ١٢٥١٢ ١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٧ Placeholder زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ١٢٥١٤ ١٩,٥٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٨ Placeholder زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۵۰ عدد AZ١٢٥١٦ ٣٢,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٩ Placeholder زانو ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۶۳ عدد AZ١٢٥١٨ ٤٠,١٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٠ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٣١٠٨ ٤,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧١ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٣١١٠ ٦,٤١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٢ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ١٣١١٢ ١١,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٣ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ١٣١١٤ ٢٣,٠٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٤ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۵۰ عدد AZ١٣١١٦ ٣٧,٧٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٥ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۶۳ عدد AZ١٣١١٨ ٦٧,٤٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٦ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۷۵ عدد AZ١٣١٢٠ ١٢٠,١٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٧ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۹۰ عدد AZ١٣١٢٢ ٢٣١,٧٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٨ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۱۱۰ عدد AZ١٣١٢٤ ٣٢٠,٣٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٩ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز ۱۲۵ عدد AZ١٣١٢٦ ٤٧٩,٥٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٠ Placeholder سه راه سه کنج تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٣٢٠٨ ٧,٦٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨١ Placeholder سه راه سه کنج تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٣٢١٠ ٩,٠٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٢ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۲۰*۲۰ عدد AZ١٣٥٢٠ ٧,٠٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٣ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۲۰*۲۵ عدد AZ١٣٥٢٢ ٦,٥٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٤ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۲۵*۲۵*۲۰ عدد AZ١٣٥٢٤ ٨,٩٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٥ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۳۲*۲۰*۲۰ عدد AZ١٣٥٣٢ ١٠,٤٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٦ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۳۲*۲۰*۳۲ عدد AZ١٣٥٣٤ ٩,٩٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٧ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۳۲*۲۵*۳۲ عدد AZ١٣٥٤٠ ١١٥,١٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٨ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۴۰*۲۰*۴۰ عدد AZ١٣٥٤١ ١٨,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٩ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۴۰*۲۵*۴۰ عدد AZ١٣٥٤٢ ١٩,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٠ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۴۰*۳۲*۴۰ عدد AZ١٣٥٤٥ ٢٠,٧٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩١ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۵۰*۳۲*۵۰ عدد AZ١٣٥٦٥ ٣٠,٨٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٢ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۲۵*۶۳ عدد AZ١٣٥٧٢ ٧٤,٩٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٣ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۳۲*۶۳ عدد AZ١٣٥٧٤ ٧٤,٩٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٤ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۴۰*۶۳ عدد AZ١٣٥٧٦ ٧٦,٠٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٥ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز ۶۳*۵۰*۶۳ عدد AZ١٣٥٧٨ ٧٨,٠٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٦ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٤١٠٨ ٢,٤٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٧ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٤١١٠ ٣,٦٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٨ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ١٤١١٢ ٤,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٩ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ١٤١١٤ ٨,٠٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٠ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۵۰ عدد AZ١٤١١٦ ١٤,١٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠١ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۶۳ عدد AZ١٤١١٨ ٣٢,٧٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٢ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۷۵ عدد AZ١٤١٢٠ ٤٩,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٣ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۹۰ عدد AZ١٤١٢٢ ٧٠,٧٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٤ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۱۱۰ عدد AZ١٤١٢٤ ١٢١,٤٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٥ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز ۱۲۵ عدد AZ١٤١٢٦ ٢٠٠,٩٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٦ Placeholder لوله خمدار تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٦١٠٨ ١٠,٥٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٧ Placeholder لوله خمدار تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٦١١٠ ١٥,٥٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٨ Placeholder لوله خمدار تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ١٦١١٢ ٢٥,٦٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٩ Placeholder لوله خم دو سر بوشن تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٦٢٠٨ ١٦,٧٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٠ Placeholder پل بست دار تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٦٥٠٨ ٧,٣٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١١ Placeholder پل بست دار تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٦٥١٠ ٩,١١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٢ Placeholder چهارراه تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ١٧١٠٨ ٩,١٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٣ Placeholder چهارراه تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ١٧١١٠ ١١,٨٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٤ Placeholder زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٠١٠٨ ٢٥,٩٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٥ Placeholder زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٠١١٠ ٣٨,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٦ Placeholder زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٠١١٢ ٢٩,٣٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٧ Placeholder زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٠٥٠٨ ٤١,٤٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٨ Placeholder زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢٠٥٠٩ ٥٥,١٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٩ Placeholder زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٠٥١٢ ٥٧,٣٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٠ Placeholder بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢١٠٠٨ ٢٣,١٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢١ Placeholder بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢١٠١٠ ٣٥,٧٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٢ Placeholder بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢١٠١١ ٢٦,٢٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٣ Placeholder بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢١٠١٢ ٣٦,٠٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٤ Placeholder بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۱*۳۲ عدد AZ٢١٠١٤ ٦٠,٢٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٥ Placeholder بوشن یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۴ ۱*۴۰ عدد AZ٢١١١٦ ١٣٤,١٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٦ Placeholder بوشن یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲ ۱*۵۰ عدد AZ٢١١١٨ ١٥٢,٢٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٧ Placeholder بوشن یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۲*۶۳ عدد AZ٢١١٢٠ ٣٥٣,٨٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٨ Placeholder بوشن یکسر فلزىتک لایه آذین سایز “۱/۲ ۲*۷۵ عدد AZ٢١١٢٢ ٤٧٢,٠٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٩ Placeholder بوشن یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۳*۹۰ عدد AZ٢١١٢٤ ١,٤٠٠,٧١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٠ Placeholder بوشن یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۴*۱۱۰ عدد AZ٢١١٢٦ ١,٨٢٩,٧٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣١ Placeholder مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢١٢٠٨ ٣٤,٨٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٢ Placeholder مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢١٢١٠ ٥٤,٢٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٣ Placeholder مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢١٢١١ ٣٨,٣٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٤ Placeholder مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢١٢١٢ ٥٤,٥٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٥ Placeholder مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین سایز “۱*۳۲ عدد AZ٢١٢١٤ ٩٤,٤٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٦ Placeholder مغزى یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۴ ۱*۴۰ عدد AZ٢١٣١٦ ٢١٠,١٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٧ Placeholder مغزى یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲ ۱*۵۰ عدد AZ٢١٣١٨ ٢٥٥,٩٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٨ Placeholder مغزى یکسر فلزى تک لایه آذین سایز “۲*۶۳ عدد AZ٢١٣٢٠ ٤٩,٩٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٩ Placeholder زانو یکسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٣٠٠٨ ٢٥,٠٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٠ Placeholder زانو یکسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢٣٠١٠ ٣٨,٨٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤١ Placeholder زانو یکسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٣٠١٢ ٢٦,٠٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٢ Placeholder زانو یکسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٣٠١٤ ٣٨,٩٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٣ Placeholder زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۳۲ عدد AZ٢٣٠١٦ ٣٩,٩٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٤ Placeholder زانو یکسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱*۳۲ عدد AZ٢٣٠١٨ ٦٠,٦٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٥ Placeholder زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٣٢٠٨ ٧١,٨٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٦ Placeholder زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٣٢١٢ ٧٧,٤٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٧ Placeholder زانو یکسر مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٣٥٠٨ ٤٠,٩٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٨ Placeholder زانو یکسر مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢٣٥٠٩ ٥٦,٤٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٩ Placeholder زانو یکسر مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٣٥١٠ ٥٧,٩٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٠ Placeholder زانو یکسر مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٣٥١١ ٤٧,١١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥١ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٣٥١٤ ٩٧,٢٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٢ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٣٥١٥ ١٣٦,٠٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٣ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱*۳۲ عدد AZ٢٣٥١٦ ١٨٦,٩٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٤ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۴ ۱*۴۰ عدد AZ٢٣٥١٨ ٢٨٥,٤٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٥ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲ ۱*۵۰ عدد AZ٢٣٥٢٠ ٤٠٧,٣٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٦ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۲*۶۳ عدد AZ٢٣٥٢٢ ٦٣٧,٥٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٧ Placeholder مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٤٥٣٠ ٤٠,٨٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٨ Placeholder مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٤٥٣١ ٥١,٦٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٩ Placeholder مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٤٥٣٢ ٥٤,٢٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٠ Placeholder مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٤٥٣٣ ٦٩,٩١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦١ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٥٠٠٨ ٢٨,٨٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٢ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢٥٠١٠ ٣٨,٢١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٣ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٥٠١٢ ٣١,٧٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٤ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٥٠١٤ ٤٠,٣١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٥ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “۱*۳۲ عدد AZ٢٥٠١٨ ٦٩,٠٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٦ Placeholder سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٥٥٠٦ ٤٦,٠٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٧ Placeholder سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۳/۴*۲۰ عدد AZ٢٥٥١٠ ٦٨,٠٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٨ Placeholder سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٥٥١٢ ٥٠,٧٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٩ Placeholder سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٦٠١٠ ٢٩,١٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٠ Placeholder سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین سایز “۱/۲*۲۵ عدد AZ٢٦٠١٤ ٣٠,٩٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧١ Placeholder سه راه بوشن فلزى دیوارى “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٦٠١٦ ٤١,٤٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٢ Placeholder سه راه مغزى فلزى دیوارى “۱/۲*۲۰ عدد AZ٢٦٥١٠ ٥٢,٣٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٣ Placeholder سه راه مغزى فلزى دیوارى “۳/۴*۲۵ عدد AZ٢٦٥١٨ ٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٤ Placeholder مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٢٠٢ ١٨,٣٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٥ Placeholder مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٢٠٤ ٢٤,٣٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٦ Placeholder مهره ماسوره دو طرف جوش سفید تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ٤٠٢٠٦ ٤٠٦,٩٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٧ Placeholder شیر مغزى برنجى یکپارچه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٣٠٨ ٦٨,٨٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٨ Placeholder شیر مغزى برنجى یکپارچه آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٣١٠ ٨٥,٣٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٩ Placeholder شیر مغزى برنجى یکپارچه آذین سایز ۳۲ عدد AZ٤٠٣١٢ ١٢٨,١٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٠ Placeholder شیر مغزى برنجى یکپارچه آذین سایز ۴۰ عدد AZ٤٠٣١٤ ٢١٤,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨١ Placeholder شیرفلکه ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٥٠٩ ١٦٣,٦٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٢ Placeholder شیرفلکه بوشن فلزى ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٥١١ ٢٠١,٦٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٣ Placeholder شیرفلکه ۴۵ درجه تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٥١٣ ١٦٢,٢٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٤ Placeholder شیرفلکه کامل تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٨٠٨ ٩٠,٣٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٥ Placeholder شیرفلکه کامل تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٨١٠ ١٤١,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٦ Placeholder شیرفلکه کامل تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ٤٠٨١٢ ٢١٧,٩٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٧ Placeholder شیرفلکه کامل تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ٤٠٨١٤ ٢٣١,٢٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٨ Placeholder بالاتنه شیر فلکه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٨٤٨ ٦٠,٥٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٩ Placeholder بالاتنه شیر فلکه آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٨٥٠ ٩٧,٢٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٠ Placeholder بالاتنه شیر فلکه آذین سایز ۳۲ عدد AZ٤٠٨٥٢ ١٥٦,٣٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩١ Placeholder بست لوله تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٩٤٠ ١,١٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٢ Placeholder بست لوله تک لایه آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٩٤٢ ١,٣٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٣ Placeholder بست لوله تک لایه آذین سایز ۳۲ عدد AZ٤٠٩٤٤ ٢,١٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٤ Placeholder بست لوله تک لایه آذین سایز ۴۰ عدد AZ٤٠٩٤٦ ٣,٠٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٥ Placeholder بست زوج سفید تک لایه آذین سایز ۲۰ عدد AZ٤٠٩٦٠ ١,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٦ Placeholder بست زوج سفید آذین سایز ۲۵ عدد AZ٤٠٩٦٢ ٢,٠٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٧ Placeholder درپوش رزوه دار آذین سایز (۱/۲) ۲۰ عدد AZ٤١١٠٠ ١,٢٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٨ Placeholder درپوش رزوه دار تک لایه آذین سایز (۳/۴) ۲۵ عدد AZ٤١١٠٢ ١,٧٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٩ Placeholder درپوش رزوه دار تک لایه آذین سایز (۱) ۳۲ عدد AZ٤١١٠٤ ٣٤,٧٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٠ Placeholder درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار آذین سایز (۱/۲) ۲۰ عدد AZ٤١١٢٠ ٢,٢٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠١ Placeholder درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار آذین سایز (۳/۴) ۲۵ عدد AZ٤١١٢٢ ٣,٩٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٢ Placeholder درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار آذین سایز (۱) ۳۲ عدد AZ٤١١٢٤ ٥,١٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٣ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز آذین سایز (۱/۲) ۲۰ عدد AZ٤١١٥١ ٢,٦٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٤ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز آذین سایز (۳/۴) ۲۵ عدد AZ٤١١٥٢ ٥,١٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٥ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز آذین سایز (۱) ۳۲ عدد AZ٤١١٥٣ ٧,٥٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٦ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند آبى آذین سایز (۱/۲) ۲۰ عدد AZ٤١١٦١ ٢,٦٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٧ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند آبى آذین سایز (۳/۴) ۲۵ عدد AZ٤١١٦٢ ٥,١٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٨ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند آبى آذین سایز (۱) ۳۲ عدد AZ٤١١٦٣ ٧,٥٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٩ Placeholder شابلون آذین سایز ” ۱/۲ عدد AZ٤١٢٠٨ ٣,٩٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٠ Placeholder شابلون آذین سایز ” ۳/۴ عدد AZ٤١٢١٠ ٣,٣٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١١ Placeholder فلنچ آذین سایز ۶۳ عدد AZ٣٠٢١٨ ٨١,٣٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٢ Placeholder آداپتور فلنچ آذین سایز ۶۳ عدد AZ٣٠٣١٨ ٢٦,٩٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٣ Placeholder فلنچ آذین سایز ۷۵ عدد AZ٣٠٢٢٠ ٨٧,٦٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٤ Placeholder آداپتور فلنچ آذین سایز ۷۵ عدد AZ٣٠٣٢٠ ٤١,٧١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٥ Placeholder فلنچ آذین سایز ۹۰ عدد AZ٣٠٢٢٢ ١١٩,١٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٦ Placeholder آداپتور فلنچ آذین سایز ۹۰ عدد AZ٣٠٣٢٢ ٧١,١٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٧ Placeholder فلنچ آذین سایز ۱۱۰ عدد AZ٣٠٢٢٤ ١٣٧,٣٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٨ Placeholder آداپتور فلنچ آذین سایز ۱۱۰ عدد AZ٣٠٣٢٤ ٨٣,١٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۶. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است