ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “۱/۴ عدد CI٣٩٠٠٠١ ٢٠٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “۳/۸ عدد CI٣٩٠٠٠٢ ٢٠٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ عدد CI٣٩٠٠٠٣ ٢٥٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “۳/۴ عدد CI٣٩٠٠٠٤ ٣٥٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “۱ عدد CI٣٩٠٠٠٥ ٤٨٩,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “۱/۴ ۱ عدد CI٣٩٠٠٠٦ ٦٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۱ عدد CI٣٩٠٠٠٧ ٩١٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “۲ عدد CI٣٩٠٠٠٨ ١,٣٥٩,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “”۱/۲ ۲ عدد CI٣٩٠٠٠٩ ٢,١٥٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “۳ عدد CI٣٩٠٠١٠ ٢,٨٨٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “۴ عدد CI٣٩٠٠١١ ٤,٨٤١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “۵ عدد CI٣٩٠٠١٢ ١٣,٣٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سنگین ۷۰B PN20 سیم ایتالیا سایز “۶ عدد CI٣٩٠٠١٣ ١٨,٥٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ عدد CI٣٩٠٠١٤ ٢١٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “۳/۴ عدد CI٣٩٠٠١٥ ٢٩٣,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “۱ عدد CI٣٩٠٠١٦ ٣٩١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “۱/۴ ۱ عدد CI٣٩٠٠١٧ ٥٤٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۱ عدد CI٣٩٠٠١٨ ٧٥١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “۲ عدد CI٣٩٠٠١٩ ١,١٠٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۲ عدد CI٣٩٠٠٢٠ ١,٨٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “۳ عدد CI٣٩٠٠٢١ ٢,٧٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “۴ عدد CI٣٩٠٠٢٢ ٤,٨٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ عدد CI٣٩٠٠٢٣ ٣٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 سیم ایتالیا سایز “۳/۴ عدد CI٣٩٠٠٢٤ ٥٦٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 سیم ایتالیا سایز “۱ عدد CI٣٩٠٠٢٥ ٨٤٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 سیم ایتالیا سایز “۱/۴ ۱ عدد CI٣٩٠٠٢٦ ١,١٩٤,٨٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۱ عدد CI٣٩٠٠٢٧ ١,٥١٤,١٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 سیم ایتالیا سایز “۲ عدد CI٣٩٠٠٢٨ ٢,١٣٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٩ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۲ عدد CI٣٩٠٠٢٩ ٤,٧٣٨,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٠ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 سیم ایتالیا سایز “۳ عدد CI٣٩٠٠٣٠ ٦,١٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣١ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 سیم ایتالیا سایز “۴ عدد CI٣٩٠٠٣١ ١١,٣٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٢ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سبک C150 75 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ عدد CI٣٩٠٠٣٢ ٣٠٩,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٣ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سبک C150 75 سیم ایتالیا سایز “۳/۴ عدد CI٣٩٠٠٣٣ ٤٢٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٤ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سبک C150 75 سیم ایتالیا “۱ عدد CI٣٩٠٠٣٤ ٦١٨,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٥ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سبک C150 75 سیم ایتالیا سایز “۱/۴ ۱ عدد CI٣٩٠٠٣٥ ٨٨٥,٨٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٦ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سبک C150 75 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۱ عدد CI٣٩٠٠٣٦ ١,١٩٤,٨٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٧ Placeholder شیر فلکه سوزنی برنجی سبک C150 75 سیم ایتالیا سایز “۲ عدد CI٣٩٠٠٣٧ ١,٧٤٠,٧٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٨ Placeholder شیر فشار شکن ۱۰۶۰N سیم ایتالیا سایز “۱/۲ عدد CI٣٩٠٠٣٨ ٤٧٣,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٩ Placeholder شیر فشار شکن ۱۰۶۰N سیم ایتالیا سایز “۳/۴ عدد CI٣٩٠٠٣٩ ٥١٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٠ Placeholder شیر فشار شکن ۱۴۳۰N سیم ایتالیا سایز “۱ عدد CI٣٩٠٠٤٠ ١,٣٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤١ Placeholder شیر فشار شکن ۱۴۳۰N سیم ایتالیا سایز “۱/۴ ۱ عدد CI٣٩٠٠٤١ ٣,١٦٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٢ Placeholder شیر فشار شکن ۱۴۳۰N سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۱ عدد CI٣٩٠٠٤٢ ٣,٣٦٨,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٣ Placeholder شیر فشار شکن ۱۴۳۰N سیم ایتالیا سایز “۲ عدد CI٣٩٠٠٤٣ ٤,١٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٤ Placeholder شیر فشار شکن ۱۴۳۰N سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۲ عدد CI٣٩٠٠٤٤ ٦,٣٨٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٥ Placeholder شیر فشار شکن ۱۴۳۰N سیم ایتالیا سایز “۳ عدد CI٣٩٠٠٤٥ ١٠,٨١٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٦ Placeholder شیر فشار شکن ۱۴۳۰N سیم ایتالیا سایز “۴ عدد CI٣٩٠٠٤٦ ٢٨,٥٣١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٧ Placeholder شیر گازی سنگین PN100 T10 سیم ایتالیا سایز “۱/۴ عدد CI٣٩٠٠٤٧ ٢٣٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٨ Placeholder شیر گازی سنگین PN100 T10 سیم ایتالیا سایز “۳/۸ عدد CI٣٩٠٠٤٨ ٢٣٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٩ Placeholder شیر گازی سنگین PN100 T10 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ عدد CI٣٩٠٠٤٩ ٣٣٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٠ Placeholder شیر گازی سنگین PN64 T10 سیم ایتالیا سایز “۳/۴ عدد CI٣٩٠٠٥٠ ٥١٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥١ Placeholder شیر گازی سنگین PN64 T10 سیم ایتالیا سایز “۱ عدد CI٣٩٠٠٥١ ٧٢١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٢ Placeholder شیر گازی سنگین PN50 T10 سیم ایتالیا سایز “۱/۴ ۱ عدد CI٣٩٠٠٥٢ ١,١٩٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٣ Placeholder شیر گازی سنگین PN40 T10 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۱ عدد CI٣٩٠٠٥٣ ١,٥٢٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٤ Placeholder شیر گازی سنگین PN40 T10 سیم ایتالیا سایز “۲ عدد CI٣٩٠٠٥٤ ٢,٤٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٥ Placeholder شیر گازی سنگین PN25 T10 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۲ عدد CI٣٩٠٠٥٥ ٥,٤٠٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٦ Placeholder شیر گازی سنگین PN25 T10 سیم ایتالیا سایز “۴ عدد CI٣٩٠٠٥٦ ١٣,٣٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٧ Placeholder شیر گازی سنگین PN20 T12 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۲ عدد CI٣٩٠٠٥٧ ٤,٢٢٣,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٨ Placeholder شیر گازی سنگین PN20 T12 سیم ایتالیا سایز “۳ عدد CI٣٩٠٠٥٨ ٦,١٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٩ Placeholder شیر گازی سنگین PN20 T12پ سیم ایتالیا سایز “۴ عدد CI٣٩٠٠٥٩ ٩,١٦٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٠ Placeholder شیر گازی سنگین PN16 T14 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۲ عدد CI٣٩٠٠٦٠ ٣,٣٤٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦١ Placeholder شیر گازی سنگین PN16 T14 سیم ایتالیا سایز “۳ عدد CI٣٩٠٠٦١ ٤,٥٣٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٢ Placeholder شیر گازی سنگین PN16 T14 سیم ایتالیا سایز “۴ عدد CI٣٩٠٠٦٢ ٧,٤١٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٣ Placeholder شیر گازی سنگین PN80 NPT16 سیم ایتالیا سایز “۱/۴ عدد CI٣٩٠٠٦٣ ١٧٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٤ Placeholder شیر گازی سنگین PN80 NPT16 سیم ایتالیا سایز “۳/۸ عدد CI٣٩٠٠٦٤ ١٧٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٥ Placeholder شیر گازی سنگین PN80 NPT16 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ عدد CI٣٩٠٠٦٥ ٢٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٦ Placeholder شیر گازی سنگین PN50 NPT16 سیم ایتالیا سایز “۳/۴ عدد CI٣٩٠٠٦٦ ٣٠٩,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٧ Placeholder شیر گازی سنگین PN50 NPT16 سیم ایتالیا سایز “۱ عدد CI٣٩٠٠٦٧ ٤٥٣,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٨ Placeholder شیر گازی سنگین PN40 NPT16 سیم ایتالیا سایز “۱/۴ ۱ عدد CI٣٩٠٠٦٨ ٧٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٩ Placeholder شیر گازی سنگین PN32 NPT16 سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۱ عدد CI٣٩٠٠٦٩ ١,١٤٣,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٠ Placeholder شیر گازی سنگین PN32 NPT16 سیم ایتالیا سایز “۲ عدد CI٣٩٠٠٧٠ ١,٦٩٩,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧١ Placeholder شیر خودکار دریچه ای ۸۰ سیم ایتالیا سایز “۱/۲ عدد CI٣٩٠٠٧١ ٣٠٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٢ Placeholder شیر خودکار دریچه ای ۸۰ سیم ایتالیا سایز “۳/۴ عدد CI٣٩٠٠٧٢ ٣٩١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٣ Placeholder شیر خودکار دریچه ای ۸۰ سیم ایتالیا سایز “۱ عدد CI٣٩٠٠٧٣ ٥٥٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٤ Placeholder شیر خودکار دریچه ای ۸۰ سیم ایتالیا سایز “۱/۴ ۱ عدد CI٣٩٠٠٧٤ ٧٦٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٥ Placeholder شیر خودکار دریچه ای ۸۰ سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۱ عدد CI٣٩٠٠٧٥ ٩٧٨,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٦ Placeholder شیر خودکار دریچه ای ۸۰ سیم ایتالیا سایز “۲ عدد CI٣٩٠٠٧٦ ١,٣٦٩,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٧ Placeholder شیر خودکار دریچه ای ۸۰ سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۲ عدد CI٣٩٠٠٧٧ ٢,٣٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٨ Placeholder شیر خودکار دریچه ای ۸۰ سیم ایتالیا سایز “۳ عدد CI٣٩٠٠٧٨ ٣,٠١٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٩ Placeholder شیر خودکار دریچه ای ۸۰ سیم ایتالیا سایز “۴ عدد CI٣٩٠٠٧٩ ٥,٣٥٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٠ Placeholder صافی ۷۴A سیم ایتالیا سایز “۱/۲ عدد CI٣٩٠٠٨٠ ٢٧٨,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨١ Placeholder صافی ۷۴A سیم ایتالیا سایز “۳/۴ عدد CI٣٩٠٠٨١ ٣٩١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٢ Placeholder صافی ۷۴A سیم ایتالیا سایز “۱ عدد CI٣٩٠٠٨٢ ٦٠٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٣ Placeholder صافی ۷۴A سیم ایتالیا سایز “۱/۴ ۱ عدد CI٣٩٠٠٨٣ ٨٨٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٤ Placeholder صافی ۷۴A سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۱ عدد CI٣٩٠٠٨٤ ١,١٠٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٥ Placeholder صافی ۷۴A سیم ایتالیا سایز “۲ عدد CI٣٩٠٠٨٥ ٢,٠٣٩,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٦ Placeholder صافی ۷۴A سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۲ عدد CI٣٩٠٠٨٦ ٣,٣٧٨,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٧ Placeholder صافی ۷۴A سیم ایتالیا سایز “۳ عدد CI٣٩٠٠٨٧ ٤,٦٣٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٨ Placeholder صافی ۷۴A سیم ایتالیا سایز “۴ عدد CI٣٩٠٠٨٨ ٨,٨٠٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٩ Placeholder شیر خودکار فنری ۳۰ سیم ایتالیا سایز “۱/۲ عدد CI٣٩٠٠٨٩ ١٩٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٠ Placeholder شیر خودکار فنری ۳۰ سیم ایتالیا سایز “۳/۴ عدد CI٣٩٠٠٩٠ ٢٦٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩١ Placeholder شیر خودکار فنری ۳۰ سیم ایتالیا سایز “۱ عدد CI٣٩٠٠٩١ ٤٠٨,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٢ Placeholder شیر خودکار فنری ۳۰ سیم ایتالیا سایز “۱/۴ ۱ عدد CI٣٩٠٠٩٢ ٦٠٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٣ Placeholder شیر خودکار فنری ۳۰ سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۱ عدد CI٣٩٠٠٩٣ ٨٦٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٤ Placeholder شیر خودکار فنری ۳۰ سیم ایتالیا سایز “۲ عدد CI٣٩٠٠٩٤ ١,٢٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٥ Placeholder شیر خودکار فنری ۳۰ سیم ایتالیا سایز “۱/۲ ۲ عدد CI٣٩٠٠٩٥ ٢,٦٥٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٦ Placeholder شیر خودکار فنری ۳۰ سیم ایتالیا سایز “۳ عدد CI٣٩٠٠٩٦ ٣,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٧ Placeholder شیر خودکار فنری ۳۰ سیم ایتالیا سایز “۴ عدد CI٣٩٠٠٩٧ ٥,٥٦٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۷. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است