ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۱/۲ ضخامت ۲٫۵ MM وزن ۷ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٠١ ٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ چینی سایز “۱/۲ ضخامت ۲٫۷۸ MM وزن ۷٫۶ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٠٢ ٢٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۳/۴ ضخامت ۲٫۵ MM وزن ۹ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٠٣ ٣٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ چینی سایز “۳/۴ ضخامت ۲٫۸۷ MM وزن ۱۰٫۲ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٠٤ ٣٨٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۱ ضخامت ۲٫۷ MM وزن ۱۳ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٠٥ ٤٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ چینی سایز “۱ ضخامت ۳٫۳۸ MM وزن ۱۵ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٠٦ ٥٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۱/۴ ۱ ضخامت ۲٫۸ MM وزن ۱۶ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٠٧ ٦٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ چینی سایز “۱/۴ ۱ ضخامت ۳٫۵۶ MM وزن ۱۹ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٠٨ ٧٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۱/۲ ۱ ضخامت ۲٫۸ MM وزن ۱۹ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٠٩ ٧٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ چینی سایز “۱/۲ ۱ ضخامت ۳٫۶۸ MM وزن ۲۴ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠١٠ ٨٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۲ ضخامت ۳ MM وزن ۲۵ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠١١ ٩٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ سایز “۲ ضخامت ۳٫۹ MM وزن ۳۱٫۵ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠١٢ ١,١٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۱/۲ ۲ ضخامت ۳٫۲ MM وزن ۳۷ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠١٣ ١,٧٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ چینی سایز “۱/۲ ۲ ضخامت ۵٫۱۵ MM وزن ۵۱ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠١٤ ٢,١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۳ ضخامت ۳٫۵ MM وزن ۴۴ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠١٥ ١,٩٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ سایز “۳ ضخامت ۵٫۵ MM وزن ۶۹ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠١٦ ٢,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۴ ضخامت ۴ MM وزن ۶۶ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠١٧ ٢,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ سایز “۴ ضخامت ۶ MM وزن ۹۶ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠١٨ ٣,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۵ ضخامت ۵ MM وزن ۱۰۰ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠١٩ ٣,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ سایز “۵ ضخامت ۶٫۵ MM وزن ۱۳۰ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٢٠ ٤,٦٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۶ ضخامت ۶ MM وزن ۱۳۵ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٢١ ٥,٢٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ سایز “۶ ضخامت ۷٫۱ MM وزن ۱۶۸ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٢٢ ٦,٢٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۸ ضخامت ۶٫۳۵ MM وزن ۲۰۰ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٢٣ ٧,٢٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ سایز “۸ ضخامت ۸٫۱۸ MM وزن ۲۵۵ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٢٤ ٨,٧٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۱۰ ضخامت ۶٫۳۵ MM وزن ۲۵۲ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٢٥ ٩,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ سایز “۱۰ ضخامت ۹٫۲۷ MM وزن ۳۶۰ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٢٦ ١٤,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۱۲ ضخامت ۶٫۳۵ MM وزن ۳۰۰ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٢٧ ١٢,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ سایز “۱۲ ضخامت ۱۰٫۳۱ MM وزن ۴۸۰ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٢٨ ١٧,٧٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٩ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۱۴ ضخامت ۶٫۳۵ MM وزن ۴۲۰ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٢٩ ١٦٨,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٠ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ سایز “۱۴ ضخامت ۱۱٫۱۳ MM وزن ۵۷۰ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٣٠ ٢١,٦٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣١ Placeholder لوله مانسمان معمولی چینی سایز “۱۶ ضخامت ۷٫۹ MM وزن ۴۷۰ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٣١ ٢٢,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٢ Placeholder لوله مانسمان رده ۴۰ سایز “۱۶ ضخامت ۱۲٫۷ MM وزن ۷۵۰ کیلوگرم شاخه (6متری) CM٣٧٠٠٣٢ ٢٨,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۷. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است