ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “۱/۲ وزن ۶ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠٠١ ٣١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “۱/۲ وزن ۷ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠٠٢ ٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “۳/۴ وزن ۸ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠٠٣ ٤٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “۳/۴ وزن ۹/۵ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠٠٤ ٥١٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “۱ وزن ۱۲ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠٠٥ ٦٠٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “۱ وزن ۱۴ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠٠٦ ٧٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “۱/۴ ۱ وزن ۱۶ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠٠٧ ٧٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “۱/۴ ۱ وزن ۱۸ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠٠٨ ٨٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “۱/۲ ۱ وزن ۱۸ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠٠٩ ٨٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “۱/۲ ۱ وزن ۲۱ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠١٠ ٩٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “۲ وزن ۲۳ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠١١ ١,١٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “۲ وزن ۲۶ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠١٢ ١,٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “۱/۲ ۲ وزن ۳۳ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠١٣ ١,٥٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “۱/۲ ۲ وزن ۳۹ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠١٤ ١,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “۳ وزن ۳۹ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠١٥ ١,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “۳ وزن ۵۲ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠١٦ ٢,٦٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “۴ وزن ۵۲ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠١٧ ٢,٦٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “۴ وزن ۶۸ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠١٨ ٣,٢٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “۵ وزن ۸۲ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠١٩ ٣,٩٦٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “۵ وزن ۱۰۲ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠٢٠ ٤,٩٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “۶ وزن ۸۸ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠٢١ ٤,١٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “۶ وزن ۱۲۲ کیلوگرم شاخه (6متری) SG٣٢٠٠٢٢ ٦,٠٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۷. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است