ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “۱/۲ وزن ۷٫۳ کیلوگرم شاخه (6متری) SD٣٦٠٠٠١ ٢٣٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “۳/۴ وزن ۹٫۲ کیلوگرم شاخه (6متری) SD٣٦٠٠٠٢ ٣٠٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “۱ وزن ۱۴ کیلوگرم شاخه (6متری) SD٣٦٠٠٠٣ ٤٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “۱/۴ ۱ وزن ۱۸ کیلوگرم شاخه (6متری) SD٣٦٠٠٠٤ ٥٧٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “۱/۲ ۱ وزن ۲۱ کیلوگرم شاخه (6متری) SD٣٦٠٠٠٥ ٦٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “۲ وزن ۳۱ کیلوگرم شاخه (6متری) SD٣٦٠٠٠٦ ١,٠٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “۱/۲ ۲ وزن ۳۹ کیلوگرم شاخه (6متری) SD٣٦٠٠٠٧ ١,٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “۳ وزن ۴۵ کیلوگرم شاخه (6متری) SD٣٦٠٠٠٨ ١,٤٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “۴ وزن ۶۰ کیلوگرم شاخه (6متری) SD٣٦٠٠٠٩ ١,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “۵ وزن ۸۲ کیلوگرم شاخه (6متری) SD٣٦٠٠١٠ ٢,٦٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “۶ وزن ۱۰۰ کیلوگرم شاخه (6متری) SD٣٦٠٠١١ ٣,٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۷. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است