ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “۱/۲ وزن ۷/۷ کیلوگرم شاخه (6متری) SA٣٥٠٠٠١ ٢٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “۳/۴ وزن ۱۰/۲ کیلوگرم شاخه (6متری) SA٣٥٠٠٠٢ ٣٤٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “۱ وزن ۱۴/۲ کیلوگرم شاخه (6متری) SA٣٥٠٠٠٣ ٤٨٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “۱/۴ ۱ وزن ۲۰ کیلوگرم شاخه (6متری) SA٣٥٠٠٠٤ ٦٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “۱/۴ ۱ وزن ۲۴ کیلوگرم شاخه (6متری) SA٣٥٠٠٠٥ ٨١٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “۲ وزن ۳۴ کیلوگرم شاخه (6متری) SA٣٥٠٠٠٦ ١,٢١٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “۱/۲ ۲ وزن ۴۴ کیلوگرم شاخه (6متری) SA٣٥٠٠٠٧ ١,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “۳ وزن ۵۲ کیلوگرم شاخه (6متری) SA٣٥٠٠٠٨ ١,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “۴ وزن ۶۷ کیلوگرم شاخه (6متری) SA٣٥٠٠٠٩ ٢,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “۵ وزن ۱۰۰ کیلوگرم شاخه (6متری) SA٣٥٠٠١٠ ٣,٤٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “۶ وزن ۱۲۵ کیلوگرم شاخه (6متری) SA٣٥٠٠١١ ٤,٢٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۷. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است