ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “۱/۲ وزن ۷ کیلوگرم شاخه (6متری) DS٨٦٤٠٠١ ٢٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “۳/۴ وزن ۹ کیلوگرم شاخه (6متری) DS٨٦٤٠٠٢ ٣٠٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “۱ وزن ۱۳٫۵ کیلوگرم شاخه (6متری) DS٨٦٤٠٠٣ ٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “۱/۴ ۱ وزن ۱۷٫۵ کیلوگرم شاخه (6متری) DS٨٦٤٠٠٤ ٥٧٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “۱/۲ ۱ وزن ۲۰ کیلوگرم شاخه (6متری) DS٨٦٤٠٠٥ ٦,٧٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “۲ وزن ۲۶ کیلوگرم شاخه (6متری) DS٨٦٤٠٠٦ ٨٤٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “۱/۲ ۲ وزن ۳۳ کیلوگرم شاخه (6متری) DS٨٦٤٠٠٧ ١,٠٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “۳ وزن ۴۰ کیلوگرم شاخه (6متری) DS٨٦٤٠٠٨ ١,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “۴ وزن ۶۷ کیلوگرم شاخه (6متری) DS٨٦٤٠٠٩ ٢,١٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “۵ وزن ۸۱ کیلوگرم شاخه (6متری) DS٨٦٤٠١٠ ٢,٦٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “۶ وزن ۱۰۰ کیلوگرم شاخه (6متری) DS٨٦٤٠١١ ٣,٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۷. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است