ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “۱/۲ وزن ۷/۸ کیلوگرم شاخه (6متری) IS٨٦٣٠٠١ ٢٥٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “۳/۴ وزن ۱۰/۲ کیلوگرم شاخه (6متری) IS٨٦٣٠٠٢ ٣٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “۱ وزن ۱۵/۲ کیلوگرم شاخه (6متری) IS٨٦٣٠٠٣ ٤٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “۱/۴ ۱ وزن ۲۰ کیلوگرم شاخه (6متری) IS٨٦٣٠٠٤ ٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “۱/۲ ۱ وزن ۲۴ کیلوگرم شاخه (6متری) IS٨٦٣٠٠٥ ٧٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “۲ وزن ۳۶ کیلوگرم شاخه (6متری) IS٨٦٣٠٠٦ ١,١٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “۱/۲ ۲ وزن ۴۴ کیلوگرم شاخه (6متری) IS٨٦٣٠٠٧ ١,٤٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “۳ وزن ۵۵ کیلوگرم شاخه (6متری) IS٨٦٣٠٠٨ ١,٧٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “۴ وزن ۷۳ کیلوگرم شاخه (6متری) IS٨٦٣٠٠٩ ٢,٤٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “۵ وزن ۱۰۰ کیلوگرم شاخه (6متری) IS٨٦٣٠١٠ ٣,٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “۶ وزن ۱۲۵ کیلوگرم شاخه (6متری) IS٨٦٣٠١١ ٤,١٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۷. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است