ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۲ عدد VO٨٦٧٠٠١ ١,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧٠٠٢ ٢,٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۳ عدد VO٨٦٧٠٠٣ ٢,٥٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۴ عدد VO٨٦٧٠٠٤ ٣,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۵ عدد VO٨٦٧٠٠٥ ٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۶ عدد VO٨٦٧٠٠٦ ٥,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۸ عدد VO٨٦٧٠٠٧ ٧,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧٠٠٨ ١١,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱۲ عدد VO٨٦٧٠٠٩ ١٦,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱/۲ ۱ عدد VO٨٦٧٠١٠ ١,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۲ عدد VO٨٦٧٠١١ ٢,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧٠١٢ ٢,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۳ عدد VO٨٦٧٠١٣ ٣,٠٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۴ عدد VO٨٦٧٠١٤ ٣,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۵ عدد VO٨٦٧٠١٥ ٤,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۶ عدد VO٨٦٧٠١٦ ٥,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۸ عدد VO٨٦٧٠١٧ ٨,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧٠١٨ ١٣,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱۲ عدد VO٨٦٧٠١٩ ١٧,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱۴ عدد VO٨٦٧٠٢٠ ٣٢,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱۶ عدد VO٨٦٧٠٢١ ٣٩,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱/۲ ۱ عدد VO٨٦٧٠٢٢ ٢,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۲ عدد VO٨٦٧٠٢٣ ٢,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧٠٢٤ ٣,١٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۳ عدد VO٨٦٧٠٢٥ ٣,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16سایز “۴ عدد VO٨٦٧٠٢٦ ٤,٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۵ عدد VO٨٦٧٠٢٧ ٥,٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۶ عدد VO٨٦٧٠٢٨ ٦,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٩ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۸ عدد VO٨٦٧٠٢٩ ٩,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٠ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧٠٣٠ ١٥,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣١ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱۲ عدد VO٨٦٧٠٣١ ١٩,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٢ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱۴ عدد VO٨٦٧٠٣٢ ٣٧,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٣ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی زبانه برنزی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱۶ عدد VO٨٦٧٠٣٣ ٤٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٤ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۱ عدد VO٨٦٧٠٣٤ ١,٥٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٥ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۱/۴ ۱ عدد VO٨٦٧٠٣٥ ١,٦٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٦ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۱/۲ ۱ عدد VO٨٦٧٠٣٦ ١,٨٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٧ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۲ عدد VO٨٦٧٠٣٧ ٢,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٨ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧٠٣٨ ٢,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٩ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۳ عدد VO٨٦٧٠٣٩ ٣,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٠ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۴ عدد VO٨٦٧٠٤٠ ٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤١ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۵ عدد VO٨٦٧٠٤١ ٦,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٢ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۶ عدد VO٨٦٧٠٤٢ ٨,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٣ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۸ عدد VO٨٦٧٠٤٣ ١٥,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٤ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱/۲ عدد VO٨٦٧٠٤٤ ١,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٥ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۳/۴ عدد VO٨٦٧٠٤٥ ١,٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٦ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱ عدد VO٨٦٧٠٤٦ ١٥٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٧ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱/۴ ۱ عدد VO٨٦٧٠٤٧ ١,٦٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٨ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱/۲ ۱ عدد VO٨٦٧٠٤٨ ١,٨٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٩ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۲ عدد VO٨٦٧٠٤٩ ٢,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٠ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧٠٥٠ ٢,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥١ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۳ عدد VO٨٦٧٠٥١ ٣,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٢ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۴ عدد VO٨٦٧٠٥٢ ٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٣ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۵ عدد VO٨٦٧٠٥٣ ٦,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٤ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۶ عدد VO٨٦٧٠٥٤ ٨,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٥ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۸ عدد VO٨٦٧٠٥٥ ١٥,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٦ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧٠٥٦ ٢٧,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٧ Placeholder شیر فلکه سوزنی بخار GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱۲ عدد VO٨٦٧٠٥٧ ٣٤,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٨ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی Air Valve GGG40 وگ امید گلستان سایز “۱ عدد VO٨٦٧٠٥٨ ١,٥٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٩ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی Air Valve GGG40 وگ امید گلستان سایز “۱/۴ ۱ عدد VO٨٦٧٠٥٩ ١,٦٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٠ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی Air Valve GGG40 وگ امید گلستان سایز “۱/۲ ۱ عدد VO٨٦٧٠٦٠ ١,٨٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦١ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی Air Valve GGG40 وگ امید گلستان سایز “۲ عدد VO٨٦٧٠٦١ ٢,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٢ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی Air Valve GGG40 وگ امید گلستان سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧٠٦٢ ٢,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٣ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی Air Valve GGG40 وگ امید گلستان سایز “۳ عدد VO٨٦٧٠٦٣ ٣,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٤ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی Air Valve GGG40 وگ امید گلستان سایز “۴ عدد VO٨٦٧٠٦٤ ٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٥ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی Air Valve GGG40 وگ امید گلستان سایز “۵ عدد VO٨٦٧٠٦٥ ٦,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٦ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی Air Valve GGG40 وگ امید گلستان سایز “۶ عدد VO٨٦٧٠٦٦ ٨,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٧ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی Air Valve GGG40 وگ امید گلستان سایز “۸ عدد VO٨٦٧٠٦٧ ١٥,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٨ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۲ عدد VO٨٦٧٠٦٨ ٣,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٩ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧٠٦٩ ٤,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٠ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۳ عدد VO٨٦٧٠٧٠ ٥,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧١ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۴ عدد VO٨٦٧٠٧١ ٦,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٢ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۵ عدد VO٨٦٧٠٧٢ ٨,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٣ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۶ عدد VO٨٦٧٠٧٣ ١٠,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٤ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۸ عدد VO٨٦٧٠٧٤ ١٨,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٥ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧٠٧٥ ٣١,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٦ Placeholder شیر فلکه سوزنی آب و هوا چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۱۲ عدد VO٨٦٧٠٧٦ ٣٩,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٧ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۱/۲ ۱ عدد VO٨٦٧٠٧٧ ١,٥٧٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٨ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۲ عدد VO٨٦٧٠٧٨ ١,٨٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٩ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧٠٧٩ ٢,٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٠ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۳ عدد VO٨٦٧٠٨٠ ٢,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨١ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۴ عدد VO٨٦٧٠٨١ ٣,٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٢ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۵ عدد VO٨٦٧٠٨٢ ٤,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٣ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۶ عدد VO٨٦٧٠٨٣ ٦,١٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٤ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۸ عدد VO٨٦٧٠٨٤ ٩,٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٥ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧٠٨٥ ١٤,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٦ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧٠٨٦ ١٨,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٧ Placeholder شیر یکطرفه وزنه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۱/۲ ۱ عدد VO٨٦٧٠٨٧ ١,٩٧٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٨ Placeholder شیر یکطرفه وزنه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۲ عدد VO٨٦٧٠٨٨ ٢,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٩ Placeholder شیر یکطرفه وزنه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧٠٨٩ ٢,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٠ Placeholder شیر یکطرفه وزنه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۳ عدد VO٨٦٧٠٩٠ ٣,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩١ Placeholder شیر یکطرفه وزنه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۴ عدد VO٨٦٧٠٩١ ٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٢ Placeholder شیر یکطرفه وزنه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۵ عدد VO٨٦٧٠٩٢ ٥,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٣ Placeholder شیر یکطرفه وزنه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۶ عدد VO٨٦٧٠٩٣ ٧,١٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٤ Placeholder شیر یکطرفه وزنه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۸ عدد VO٨٦٧٠٩٤ ١٠,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٥ Placeholder شیر یکطرفه وزنه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧٠٩٥ ١٦,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٦ Placeholder شیر یکطرفه وزنه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “۱۲ عدد VO٨٦٧٠٩٦ ١٩,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٧ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۱ عدد VO٨٦٧٠٩٧ ١,٥٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٨ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۱/۴ ۱ عدد VO٨٦٧٠٩٨ ١,٦٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٩ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۱/۲ ۱ عدد VO٨٦٧٠٩٩ ١,٨٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٠ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۲ عدد VO٨٦٧١٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠١ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧١٠١ ٢,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٢ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۳ عدد VO٨٦٧١٠٢ ٣,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٣ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۴ عدد VO٨٦٧١٠٣ ٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٤ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۵ عدد VO٨٦٧١٠٤ ٦,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٥ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۶ عدد VO٨٦٧١٠٥ ٨,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٦ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۹۰ درجه سایز “۸ عدد VO٨٦٧١٠٦ ١٥,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٧ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱/۲ عدد VO٨٦٧١٠٧ ١,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٨ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۳/۴ عدد VO٨٦٧١٠٨ ١,٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٩ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱ عدد VO٨٦٧١٠٩ ١,٥٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٠ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱/۴ ۱ عدد VO٨٦٧١١٠ ١,٦٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١١ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱/۲ ۱ عدد VO٨٦٧١١١ ١,٨٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٢ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۲ عدد VO٨٦٧١١٢ ٢,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٣ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧١١٣ ٢,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٤ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۳ عدد VO٨٦٧١١٤ ٣,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٥ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۴ عدد VO٨٦٧١١٥ ٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٦ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۵ عدد VO٨٦٧١١٦ ٦,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٧ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۶ عدد VO٨٦٧١١٧ ٨,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٨ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۸ عدد VO٨٦٧١١٨ ١٥,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٩ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧١١٩ ٢٧,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٠ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱۲ عدد VO٨٦٧١٢٠ ٣٤,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢١ Placeholder شیر هوا چدنی GGG40 تک وزنه وگ امید گلستان سایز “۲ عدد VO٨٦٧١٢١ ١,٨٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٢ Placeholder شیر هوا چدنی GGG40 تک وزنه وگ امید گلستان سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧١٢٢ ١,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٣ Placeholder شیر هوا چدنی GGG40 تک وزنه وگ امید گلستان سایز “۳ عدد VO٨٦٧١٢٣ ٢,٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٤ Placeholder شیر هوا چدنی GGG40 تک وزنه وگ امید گلستان سایز “۴ عدد VO٨٦٧١٢٤ ٢,٥٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٥ Placeholder شیر هوا چدنی GGG40 دو وزنه وگ امید گلستان سایز “۲ عدد VO٨٦٧١٢٥ ٢,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٦ Placeholder شیر هوا چدنی GGG40 دو وزنه وگ امید گلستان سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧١٢٦ ٢,٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٧ Placeholder شیر هوا چدنی GGG40 دو وزنه وگ امید گلستان سایز “۳ عدد VO٨٦٧١٢٧ ٢,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٨ Placeholder شیر هوا چدنی GGG40 دو وزنه وگ امید گلستان سایز “۴ عدد VO٨٦٧١٢٨ ٢,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٩ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۲ عدد VO٨٦٧١٢٩ ١,٠٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٠ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧١٣٠ ١,٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣١ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۳ عدد VO٨٦٧١٣١ ١,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٢ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۴ عدد VO٨٦٧١٣٢ ٢,١٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٣ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۵ عدد VO٨٦٧١٣٣ ٢,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٤ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۶ عدد VO٨٦٧١٣٤ ٣,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٥ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۸ عدد VO٨٦٧١٣٥ ٥,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٦ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧١٣٦ ٦,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٧ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱۲ عدد VO٨٦٧١٣٧ ٨,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٨ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱۴ عدد VO٨٦٧١٣٨ ١١,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٩ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱۶ عدد VO٨٦٧١٣٩ ١٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٠ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۱۸ عدد VO٨٦٧١٤٠ ١٥,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤١ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۲۰ عدد VO٨٦٧١٤١ ١٩,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٢ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “۲۴ عدد VO٨٦٧١٤٢ ٢٥,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٣ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۲ عدد VO٨٦٧١٤٣ ١,٠٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٤ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧١٤٤ ١,٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٥ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۳ عدد VO٨٦٧١٤٥ ١,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٦ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۴ عدد VO٨٦٧١٤٦ ٢,١٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٧ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۵ عدد VO٨٦٧١٤٧ ٢,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٨ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۶ عدد VO٨٦٧١٤٨ ٣,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٩ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۸ عدد VO٨٦٧١٤٩ ٥,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٠ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧١٥٠ ٦,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥١ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱۲ عدد VO٨٦٧١٥١ ٨,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٢ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱۴ عدد VO٨٦٧١٥٢ ١١,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٣ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱۶ عدد VO٨٦٧١٥٣ ١٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٤ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱۸ عدد VO٨٦٧١٥٤ ١٥,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٥ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۲۰ عدد VO٨٦٧١٥٥ ١٩,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٦ Placeholder اتصال قالب پیاده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۲۴ عدد VO٨٦٧١٥٦ ٢٥,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٧ Placeholder صافی توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱/۲ ۱ عدد VO٨٦٧١٥٧ ١,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٨ Placeholder صافی توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۲ عدد VO٨٦٧١٥٨ ١,٥٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٩ Placeholder صافی توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧١٥٩ ١,٨٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٠ Placeholder صافی توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۳ عدد VO٨٦٧١٦٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦١ Placeholder صافی توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۴ عدد VO٨٦٧١٦١ ٢,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٢ Placeholder صافی توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۵ عدد VO٨٦٧١٦٢ ٣,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٣ Placeholder صافی توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۶ عدد VO٨٦٧١٦٣ ٤,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٤ Placeholder صافی توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۸ عدد VO٨٦٧١٦٤ ٨,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٥ Placeholder صافی توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧١٦٥ ١١,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٦ Placeholder صافی توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “۱۲ عدد VO٨٦٧١٦٦ ١٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٧ Placeholder شناور (فلوترم) چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۲ عدد VO٨٦٧١٦٧ ٣,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٨ Placeholder شناور (فلوترم) چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱/۲ ۲ عدد VO٨٦٧١٦٨ ٤,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٩ Placeholder شناور (فلوترم) چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۳ عدد VO٨٦٧١٦٩ ٥,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٠ Placeholder شناور (فلوترم) چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۴ عدد VO٨٦٧١٧٠ ٦,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧١ Placeholder شناور (فلوترم) چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۵ عدد VO٨٦٧١٧١ ٨,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٢ Placeholder شناور (فلوترم) چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۶ عدد VO٨٦٧١٧٢ ١٠,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٣ Placeholder شناور (فلوترم) چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۸ عدد VO٨٦٧١٧٣ ١٨,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٤ Placeholder شناور (فلوترم) چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱۰ عدد VO٨٦٧١٧٤ ٣١,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٥ Placeholder شناور (فلوترم) چدنی GGG40 وگ امید گلستان ۱۸۰ درجه سایز “۱۲ عدد VO٨٦٧١٧٥ ٣٩,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٦ Placeholder هندلی چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “۳ عدد VO٨٦٧١٧٦ ٨٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٧ Placeholder هندلی چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “۴ عدد VO٨٦٧١٧٧ ٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٨ Placeholder هندلی چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “۶ عدد VO٨٦٧١٧٨ ١,٥٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٩ Placeholder هندلی چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “۸ عدد VO٨٦٧١٧٩ ١,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۷. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است