فیلتر بر اساس

ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder لوله تک لایه بزد بسپار فشار PN20 سایز ۲۰ متر YB١١٠٠٠١٢ ٢٤,٣٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢ Placeholder لوله تک لایه بزد بسپار فشار PN20 سایز ۲۵ متر YB١١٠٠٠٣٤ ٣٧,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣ Placeholder لوله تک لایه بزد بسپار فشار PN20 سایز ۳۲ متر YB١١٠٠٠٠١ ٦٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤ Placeholder لوله تک لایه بزد بسپار فشار PN20 سایز ۴۰ متر YB١١٠٠١١٤ ٩٥,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥ Placeholder لوله تک لایه بزد بسپار فشار PN20 سایز ۵۰ متر YB١١٠٠١١٢ ١٤٩,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦ Placeholder لوله تک لایه بزد بسپار فشار PN20 سایز ۶۳ متر YB١١٠٠٠٠٢ ٢٣٥,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧ Placeholder لوله تک لایه بزد بسپار فشار PN20 سایز ۷۵ متر YB١١٠٠٢١٢ ٣٣٧,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨ Placeholder لوله تک لایه بزد بسپار فشار PN20 سایز ۹۰ متر YB١١٠٠٠٠٣ ٤٨٠,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩ Placeholder لوله آلوپایپ یزد بسپار فشار PN25 سایز ۲۰ متر YB١٣٠٠٠١٢ ٤٩,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠ Placeholder لوله آلوپایپ یزد بسپار فشار PN25 سایز ۲۵ متر YB١٣٠٠٠٣٤ ٧٢,٣٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١ Placeholder لوله آلوپایپ یزد بسپار فشار PN25 سایز ۳۲ متر YB١٣٠٠٠٠١ ١١١,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢ Placeholder لوله آلوپایپ یزد بسپار فشار PN25 سایز ۴۰ متر YB١٣٠٠١١٤ ١٦٨,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣ Placeholder لوله آلوپایپ یزد بسپار فشار PN25 سایز ۵۰ متر YB١٣٠٠١١٢ ٢٥٩,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤ Placeholder بوشن تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٠٠٠١٢ ٤,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥ Placeholder بوشن تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٠٠٠٣٤ ٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦ Placeholder بوشن تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲ عدد YB١٢٠٠٠٠١ ٩,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧ Placeholder بوشن تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰ عدد YB١٢٠٠١١٤ ١٢,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨ Placeholder بوشن تک لایه یزد بسپار سایز ۵۰ عدد YB١٢٠٠١١٢ ٢١,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩ Placeholder بوشن تک لایه یزد بسپار سایز ۶۳ عدد YB١٢٠٠٠٠٢ ٤٧,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠ Placeholder بوشن تک لایه یزد بسپار سایز ۷۵ عدد YB١٢٠٠٢١٢ ٦٢,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١ Placeholder بوشن تک لایه یزد بسپار سایز ۹۰ عدد YB١٢٠٠٠٠٣ ٩٤,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢ Placeholder زانو ۹۰ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٩٠٠١٢ ٦,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣ Placeholder زانو ۹۰ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٩٠٠٣٤ ٩,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤ Placeholder زانو ۹۰ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲ عدد YB١٢٩٠٠٠١ ١٨,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥ Placeholder زانو ۹۰ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰ عدد YB١٢٩٠١١٤ ٢٧,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦ Placeholder زانو ۹۰ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۵۰ عدد YB١٢٩٠١١٢ ٥٠,٣٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧ Placeholder زانو ۹۰ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۶۳ عدد YB١٢٩٠٠٠٢ ٨٨,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨ Placeholder زانو ۹۰ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۷۵ عدد YB١٢٩٠٢١٢ ١٣٢,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩ Placeholder زانو ۹۰ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۹۰ عدد YB١٢٩٠٠٠٣ ٢٢٠,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠ Placeholder زانو چپقی ۹۰ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٩٠٠٢٠ ٥,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١ Placeholder زانو چپقی ۹۰ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٩٠٠٢٥ ١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢ Placeholder زانو تبدیلی ۹۰ درجه تک لایه بزد بسپار سایز ۲۰*۲۵ عدد YB١٢٩٠٠٥٠ ١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٣ Placeholder زانو چپقی ۴۵ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٤٠٠١٢ ٨,٣٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٤ Placeholder زانو چپقی ۴۵ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٤٠٠٣٤ ٧,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٥ Placeholder زانو چپقی ۴۵ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲ عدد YB١٢٤٠٠٠١ ١١,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٦ Placeholder زانو چپقی ۴۵ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰ عدد YB١٢٤٠١١٤ ١٨,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٧ Placeholder زانو چپقی ۴۵ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۵۰ عدد YB١٢٤٠١١٢ ٣٨,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٨ Placeholder زانو چپقی ۴۵ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۶۳ عدد YB١٢٤٠٠٠٢ ٧٠,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٩ Placeholder زانو چپقی ۴۵ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۷۵ عدد YB١٢٤٠١٢١ ١٠٠,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٠ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰*۲۵ عدد YB١٢٠٠٠٥٠ ٣,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤١ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰*۳۲ عدد YB١٢٠٠٠٢٠ ٦,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٢ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵*۳۲ عدد YB١٢٠٠٠٢٥ ٦,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٣ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰*۴۰ عدد YB١٢٠٠٠٠٠ ١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٤ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵*۴۰ عدد YB١٢٠٠٠٠٥ ١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٥ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲*۴۰ عدد YB١٢٠٠٠٤٣ ١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٦ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰*۵۰ عدد YB١٢٠٠٠٥٢ ١٥,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٧ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵*۵۰ عدد YB١٢٠٠٠٥٥ ١٥,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٨ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲*۵۰ عدد YB١٢٠٠٠٥٣ ١٥,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٩ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰*۵۰ عدد YB١٢٠٠٠٥٤ ١٥,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٠ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲*۶۳ عدد YB١٢٠٠٠٣٢ ٢٦,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥١ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰*۶۳ عدد YB١٢٠٠٠٦٤ ٢٦,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٢ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۵۰*۶۳ عدد YB١٢٠٠٠٦٥ ٢٦,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٣ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۵۰*۷۵ عدد YB١٢٠٠٠٧٥ ٣٣,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٤ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۶۳*۷۵ عدد YB١٢٠٠٠٧٦ ٣٥,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٥ Placeholder تبدیل تک لایه یزد بسپار سایز ۷۵*۹۰ عدد YB١٢٠٠٠٩٧ ٥٠,٣٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٦ Placeholder سه راه مساوی تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٣٠٠١٢ ٩,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٧ Placeholder سه راه مساوی تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٣٠٠٣٤ ١٠,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٨ Placeholder سه راه مساوی تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲ عدد YB١٢٣٠٠٠١ ١٩,٣٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٩ Placeholder سه راه مساوی تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰ عدد YB١٢٣٠١١٤ ٢٩,٣٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٠ Placeholder سه راه مساوی تک لایه یزد بسپار سایز ۵۰ عدد YB١٢٣٠١١٢ ٥٦,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦١ Placeholder سه راه مساوی تک لایه یزد بسپار سایز ۶۳ عدد YB١٢٣٠٠٠٢ ١١٣,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٢ Placeholder سه راه مساوی تک لایه یزد بسپار سایز ۷۵ عدد YB١٢٣٠٢١٢ ١٥,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٣ Placeholder سه راه مساوی تک لایه یزد بسپار سایز ۹۰ عدد YB١٢٣٠٠٠٣ ٢٧٧,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٤ Placeholder سه راه کنج ۹۰ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٣٩٠٣٤ ١٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٥ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵*۲۰*۲۰ عدد YB١٢٣٠٠٠٥ ١٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٦ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵*۲۰*۲۵ عدد YB١٢٣٠٥٠٥ ١٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٧ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲*۲۵*۲۰ عدد YB١٢٣٠٠٥٢ ١٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٨ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲*۲۵*۲۵ عدد YB١٢٣٠٥٥٢ ١٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٩ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲*۲۰*۳۲ عدد YB١٢٣٠٢٠٢ ١٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٠ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲*۲۵*۳۲ عدد YB١٢٣٠٢٥٢ ١٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧١ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰*۲۰*۴۰ عدد YB١٢٣٠٠٠٠ ٣٢,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٢ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰*۲۵*۴۰ عدد YB١٢٣٠٠٥٠ ٣٢,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٣ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰*۳۲*۴۰ عدد YB١٢٣٠٠٢٠ ٣٢,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٤ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۵۰*۳۲*۵۰ عدد YB١٢٣٠٥٣٥ ٦٤,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٥ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۵۰*۴۰*۵۰ عدد YB١٢٣٠٥٤٥ ٦٤,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٦ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۶۳*۵۰*۶۳ عدد YB١٢٣٠٦٥٦ ١٢٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٧ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۷۵*۶۳*۷۵ عدد YB١٢٣٠٧٦٧ ١٦٨,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٨ Placeholder سه راه تبدیلی تک لایه یزد بسپار سایز ۹۰*۷۵*۹۰ عدد YB١٢٣٠٩٧٩ ٣٠٥,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٩ Placeholder زانویی یکطرف بوشن ساده تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۰ عدد YB١٢٩١٠١٢ ٤٩,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٠ Placeholder زانویی یکطرف بوشن ساده تک لایه یزد بسپار سایز “۳/۴*۲۰ عدد YB١٢٩١٠٣٤ ٦٩,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨١ Placeholder زانویی یکطرف بوشن ساده تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۵ عدد YB١٢٩١٥١٢ ٤٩,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٢ Placeholder زانویی یکطرف بوشن ساده تک لایه یزد بسپار سایز “۳/۴*۲۵ عدد YB١٢٩١٥٣٤ ٦٩,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٣ Placeholder زانویی یکطرف بوشن ساده تک لایه یزد بسپار سایز “۱*۳۲ عدد YB١٢٩١٢٠١ ٧٨,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٤ Placeholder زانویی یکطرف بوشن بستدار تک لایه بزد بسپار سایز “۱/۲*۲۰ عدد YB١٢٢٢٠١٢ ٤٩,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٥ Placeholder زانویی یکطرف بوشن بستدار تک لایه بزد بسپار سایز “۳/۴*۲۵ عدد YB١٢٢٢٥٣٤ ٦٩,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٦ Placeholder زانویی مغزی فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۰ عدد YB١٢٩٢٠١٢ ٦٩,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٧ Placeholder زانویی مغزی فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۳۴*۲۰ عدد YB١٢٩٢٠٣٤ ٧١,٠٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٨ Placeholder زانویی مغزی فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۳/۴*۲۵ عدد YB١٢٩٢٥٣٤ ٧١,٠٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٩ Placeholder زانویی مغزی فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱*۳۲ عدد YB١٢٩٢٢٠١ ١١٩,٠٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٠ Placeholder زانویی مغزی یکطرف بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۰ عدد YB١٢١٢٠١٢ ٦٩,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩١ Placeholder زانویی مغزی یکطرف بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۳/۴*۲۰ عدد YB١٢١٢٠٣٤ ٧٠,٣٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٢ Placeholder اتصال یکطرف بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۰ عدد YB١٢٠١٠١٢ ٥٠,٥٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٣ Placeholder اتصال یکطرف بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۵ عدد YB١٢٠١٥١٢ ٥٠,٥٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٤ Placeholder اتصال یکطرف بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۳/۴*۲۵ عدد YB١٢٠١٥٣٤ ٧١,٧٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٥ Placeholder اتصال یکطرف بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱*۳۲ عدد YB١٢٠١٢٠١ ٨٢,٢٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٦ Placeholder اتصال دیواری دوبل تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۵ عدد YB١٢٧١٠١٢ ١٢٥,٤٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٧ Placeholder اتصال دیواری دوبل تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۰ عدد YB١٢٧١٥١٢ ١,٤١٣,٦٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٨ Placeholder اتصال یکطرف بوشن شش گوش تک لایه یزد بسپار سایز “۳/۴*۲۵ عدد YB١٢٠٣٢٠١ ٨١١,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٩ Placeholder اتصال یکطرف بوشن شش گوش تک لایه یزد بسپار سایز “۱*۳۲ عدد YB١٢٠٣٥٣٤ ١٠٩,٣٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٠ Placeholder اتصال یکطرف بوشن شش گوش تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۴ ۱*۴۰ عدد YB١٢٠٣٠١٤ ٢٢٧,٢٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠١ Placeholder اتصال یکطرف بوشن شش گوش تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲ ۱*۵۰ عدد YB١٢٠٣٥١٢ ٣٠٤,٦٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٢ Placeholder اتصال یکطرف بوشن شش گوش تک لایه یزد بسپار سایز “۲*۶۳ عدد YB١٢٠٣٣٠٢ ٤٥٤,٢٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٣ Placeholder اتصال یکطرف بوشن شش گوش تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲ ۲*۷۵ عدد YB١٢٠٣٧١٢ ٨١٧,٢٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٤ Placeholder اتصال مغزی فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۰ عدد YB١٢٠٢٠١٢ ٥٨,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٥ Placeholder اتصال مغزی فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۳/۴*۲۰ عدد YB١٢٠٢٠٣٤ ٦٤,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٦ Placeholder اتصال مغزی فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۵ عدد YB١٢٠٢٥١٢ ٥٨,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٧ Placeholder اتصال مغزی فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۳/۴*۲۵ عدد YB١٢٠٢٥٣٤ ٦٤,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٨ Placeholder اتصال مغزی فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱*۳۲ عدد YB١٢٠٢٢٠١ ١٠٠,٤٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٩ Placeholder اتصال مغزی فلزی شش گوش تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۴ ۱*۴۰ عدد YB١٢٠٤٠٤١ ٢٧١,٢٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٠ Placeholder اتصال مغزی فلزی شش گوش تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲ ۱*۵۰ عدد YB١٢٠٤٠٢١ ٣٥٤,٦٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١١ Placeholder اتصال مغزی فلزی شش گوش تک لایه یزد بسپار سایز “۲*۶۳ عدد YB١٢٠٤٣٠٢ ٦١٥,٢٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٢ Placeholder سه راهی بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۰ عدد YB١٢٣١٠٠٠ ٥٢,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٣ Placeholder سه راهی بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۳/۴*۲۰ عدد YB١٢٣١٥٠٥ ٥٢,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٤ Placeholder سه راهی بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۳/۴*۲۵ عدد YB١٢٣١٥٥٥ ٧٤,٧٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٥ Placeholder سه راهی بوشن فلزی بستدار تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۰ عدد YB١٢١١٠١٢ ٨٢,٠٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٦ Placeholder مهره و ماسوره بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲*۲۰ عدد YB١٢٥١٠١٢ ١٦٢,٩٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٧ Placeholder مهره و ماسوره بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۳/۴*۲۵ عدد YB١٢٥١٥٣٤ ١٧٤,٤٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٨ Placeholder مهره و ماسوره بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱*۳۲ عدد YB١٢٥١٠٠١ ٢١٣,٨٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٩ Placeholder مهره و ماسوره بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۴ ۱*۴۰ عدد YB١٢٥١١١٤ ٢٦٣,٧٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٠ Placeholder مهره و ماسوره بوشن فلزی تک لایه یزد بسپار سایز “۱/۲ ۱*۵۰ عدد YB١٢٥١١١٢ ٤١٦,٢٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢١ Placeholder شیر فلکه تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٤١٠١٢ ١٣٥,٧٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٢ Placeholder شیر فلکه تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٤١٠٣٤ ١٧٣,٦٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٣ Placeholder شیر فلکه تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲ عدد YB١٢٤١٠٠١ ٢٦٤,٨٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٤ Placeholder شیر فلکه تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰ عدد YB١٢٤١١١٤ ٣٩٥,٤٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٥ Placeholder شیر فلکه ۴۵ درجه تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٤٠٠٣٤٤ ١٧٣,٦٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٦ Placeholder لوله خم (پل) تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢١٠٠١٢١ ١٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٧ Placeholder لوله خم (پل) تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢١٠٠٣٤ ٢٥,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٨ Placeholder لوله خم (پل) تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲ عدد YB١٢١٠٠٠١ ٤٢,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٩ Placeholder لوله خم (پل) تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰ عدد YB١٢١٠١١٤ ٦٥,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٠ Placeholder پل بست دار تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢١٠٢٠٢ ١٠,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣١ Placeholder پاپیون تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٧٠٠١٢ ٢٦,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٢ Placeholder پاپیون تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٧٠٠٣٤ ٣٥,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٣ Placeholder درپوش رزوه دار تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٥٠٠١٢ ٢,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٤ Placeholder درپوش رزوه دار تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٥٠٠٣٤ ٢,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٥ Placeholder درپوش رزوه دار تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲ عدد YB١٢٥٠٠٠١ ٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٦ Placeholder درپوش مخلوطی تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٥٠٠٢٠ ١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٧ Placeholder کپ تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٦٠٠١٢ ٣,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٨ Placeholder کپ تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٦٠٠٣٤ ٤,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٩ Placeholder کپ تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲ عدد YB١٢٠٦٠٠٠١ ٦,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٠ Placeholder کپ تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰ عدد YB١٢٦٠١١٤ ١٢,٣٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤١ Placeholder کپ تک لایه یزد بسپار سایز ۵۰ عدد YB١٢٦٠١١٢ ٢٣,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٢ Placeholder کپ تک لایه یزد بسپار سایز ۶۳ عدد YB١٢٦٠٠٠٢ ٣٧,١٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٣ Placeholder کپ تک لایه یزد بسپار سایز ۷۵ عدد YB١٢٦٠٢١٢ ٦٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٤ Placeholder بست تک لایه یزد بسپار سایز ۱۶ عدد YB١٢٢٠٦١٢ ١,٥٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٥ Placeholder بست تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٢٠٠١٢ ١,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٦ Placeholder بست تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٢٠٠٣٤ ٢,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٧ Placeholder بست تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲ عدد YB١٢٢٠٠٠١ ٣,٣٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٨ Placeholder بست تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰ عدد YB١٢٢٠١١٤ ٧,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٩ Placeholder بست تک لایه یزد بسپار سایز ۵۰ عدد YB١٢٢٠١١٢ ٨,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٠ Placeholder بست شیر مخلوط تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٢٠٠٢٠ ٤٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥١ Placeholder بست دو قلو تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٢٠٢١٢ ٣,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٢ Placeholder بست دو قلو تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٢٠٢٣٤ ٥,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٣ Placeholder فلنج تک لایه یزد بسپار سایز ۲۰ عدد YB١٢٨٠٠١٢ ٣,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٤ Placeholder فلنج تک لایه یزد بسپار سایز ۲۵ عدد YB١٢٨٠٠٣٤ ٤,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٥ Placeholder فلنج تک لایه یزد بسپار سایز ۳۲ عدد YB١٢٨٠٠٠١ ٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٦ Placeholder فلنج تک لایه یزد بسپار سایز ۴۰ عدد YB١٢٨٠١١٤ ١٠,٣٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۷. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است